EB2

EB 2

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
แผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
12 downloads 14-09-2022 13:57 Download
46 downloads 23-03-2022 15:53 Download
ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
41 downloads 23-03-2022 15:45 Download
38 downloads 23-03-2022 15:36 Download
34 downloads 23-03-2022 15:32 Download
31 downloads 22-03-2022 17:17 Download
45 downloads 22-03-2022 17:01 Download
แผนงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๓
362 downloads 18-06-2020 13:42 Download
Print Screen แผนงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓
255 downloads 18-06-2020 13:42 Download
3.1 ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
235 downloads 18-06-2020 13:40 Download
Print Screen 3.1 แผนการจัดซื้อยา และ Fixcost ปี ๒๕๖๓
245 downloads 18-06-2020 13:39 Download
3.1 แผนงบลงทุน
272 downloads 18-06-2020 13:38 Download
Print Screen 3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
264 downloads 18-06-2020 13:38 Download
Print Screen กรอบแนวทางความโปร่งใส
256 downloads 18-06-2020 13:37 Download
3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
267 downloads 18-06-2020 13:36 Download
Print Screen 3.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน
225 downloads 18-06-2020 13:36 Download
3.1 กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
250 downloads 18-06-2020 13:34 Download
3.1 แผนจัดซื้อยา
329 downloads 18-06-2020 13:31 Download
3.3.2 วงเงินไม่เกิน 100,000
268 downloads 18-06-2020 13:29 Download
3.3.1 วงเงินเกิน 100,000
265 downloads 18-06-2020 13:27 Download
352 downloads 31-01-2020 16:18 Download
302 downloads 13-12-2019 10:56 Download
345 downloads 13-12-2019 10:55 Download