EB2

EB 2

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
แผนงบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๓
18-06-2020 13:42 Download
Print Screen แผนงบค่าเสื่อมปี ๒๕๖๓
18-06-2020 13:42 Download
3.1 ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่ปิดประกาศ
18-06-2020 13:40 Download
Print Screen 3.1 แผนการจัดซื้อยา และ Fixcost ปี ๒๕๖๓
18-06-2020 13:39 Download
3.1 แผนงบลงทุน
18-06-2020 13:38 Download
Print Screen 3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน (ค่าเสื่อม)
18-06-2020 13:38 Download
Print Screen กรอบแนวทางความโปร่งใส
18-06-2020 13:37 Download
3.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
18-06-2020 13:36 Download
Print Screen 3.3 ผลประโยชน์ทับซ้อน
18-06-2020 13:36 Download
3.1 กรอบแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
18-06-2020 13:34 Download
3.1 แผนจัดซื้อยา
18-06-2020 13:31 Download
3.3.2 วงเงินไม่เกิน 100,000
18-06-2020 13:29 Download
3.3.1 วงเงินเกิน 100,000
18-06-2020 13:27 Download
31-01-2020 16:18 Download
13-12-2019 10:56 Download
13-12-2019 10:55 Download