EB15

EB 15

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
0 downloads 22-11-2022 11:00 Download
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน
0 downloads 22-11-2022 10:59 Download
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
0 downloads 22-11-2022 10:59 Download
2.1 บันทึกข้อความขอความเห็นชอบแผนปฎิบัติการชมรมจริยธรรม
0 downloads 22-11-2022 10:59 Download
2.2 แผนปฏิบัติการชมรมจริยธรรม
0 downloads 22-11-2022 10:59 Download
1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต ฯ
0 downloads 22-11-2022 10:58 Download
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
0 downloads 22-11-2022 10:58 Download
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม
67 downloads 08-12-2021 16:16 Download
245 downloads 18-06-2020 14:27 Download
15.3 ภาพถ่ายประกาศเจตจำนงสุจริต
279 downloads 18-06-2020 14:26 Download
15.4 Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
291 downloads 18-06-2020 14:26 Download
267 downloads 18-06-2020 14:25 Download