EB16

EB 16

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามการท
17-03-2023 14:00 Download
1.3 แบบเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปร
17-03-2023 14:00 Download
1.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผ
17-03-2023 13:59 Download
16-03-2023 14:32 Download
16-03-2023 14:32 Download
16-03-2023 14:32 Download
ขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต
11-03-2022 19:51 Download
09-04-2021 15:22 Download
09-04-2021 15:21 Download
09-04-2021 15:20 Download
09-04-2021 15:20 Download
09-04-2021 15:19 Download
22-12-2020 16:17 Download
Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
18-06-2020 14:39 Download
18-06-2020 14:38 Download
18-06-2020 14:36 Download
16.2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
18-06-2020 14:35 Download
16.4 ติดประกาศแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
18-06-2020 14:34 Download
16.3.1 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
18-06-2020 14:33 Download
18-06-2020 14:33 Download
18-06-2020 14:32 Download
18-06-2020 14:31 Download
3. Flow Chart การร้องเรียน
18-06-2020 14:30 Download
2. แนวทางการจัดการการร้องเรียน
18-06-2020 14:30 Download
18-06-2020 14:29 Download