EB16

EB 16

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
ขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริต
13 downloads 11-03-2022 19:51 Download
104 downloads 09-04-2021 15:22 Download
112 downloads 09-04-2021 15:21 Download
115 downloads 09-04-2021 15:20 Download
93 downloads 09-04-2021 15:20 Download
106 downloads 09-04-2021 15:19 Download
102 downloads 22-12-2020 16:17 Download
Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
174 downloads 18-06-2020 14:39 Download
192 downloads 18-06-2020 14:38 Download
182 downloads 18-06-2020 14:36 Download
16.2 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
174 downloads 18-06-2020 14:35 Download
16.4 ติดประกาศแผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
186 downloads 18-06-2020 14:34 Download
16.3.1 คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
187 downloads 18-06-2020 14:33 Download
174 downloads 18-06-2020 14:33 Download
170 downloads 18-06-2020 14:32 Download
190 downloads 18-06-2020 14:31 Download
3. Flow Chart การร้องเรียน
191 downloads 18-06-2020 14:30 Download
2. แนวทางการจัดการการร้องเรียน
190 downloads 18-06-2020 14:30 Download
166 downloads 18-06-2020 14:29 Download