เอกสารแบบฟอร์มภายใน

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
เอกสารแบบฟอร์มภายใน
   บ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเกาะกูด
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
25-05-2021 11:12 Download
เผยแพร่แนวการยืมพัสดุ
25-05-2021 10:40 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าถึงระบบสารสนเทศ
28-08-2019 11:55 Download
แบบคำขอรหัสใช้งานโปรแกรม HOSxP
28-08-2019 11:54 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้ ระบบ Video Conference
28-08-2019 11:54 Download
แบบฟอร์มขออนุญาตขอใช้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
28-08-2019 11:54 Download
แบบคำขอใช้อินเตอร์เน็ต บนเครือข่ายของโรงพยาบาลเกาะกูด
28-08-2019 11:53 Download
28-08-2019 11:52 Download