ITA 2564

EB4
3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ไตรมาสที่ 2 มกราคม 2564 – มีนาคม 2564

1) วงเงินไม่เกินแสนบาท

2) วงเงินเกินแสนบาท

ไตรมาสที่ 3 เมษายน 2564 – มิถุนายน 2564

1) วงเงินไม่เกินแสนบาท

2) วงเงินเกินแสนบาท

ไตรมาสที่ 4 กรกฎาคม - กันยายน 2564

1) วงเงินไม่เกินแสนบาท

2) วงเงินเกินแสนบาท

1.ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.1 รายงานผลการกำกับคิดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

2.ผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี พ.ศ.2564

2.1 รายงานผลการกำกับติดตาม รอบ 6 เดือน

2.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล