การจัดการความรู้ (KM)

โภชนบำบัด อาหารเฉพาะโรคในผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โดย สุรีย์ จุลเจริญ

ปฏิทินเตือนความจำ โดย พรรณราย รอดมาลัย

พัฒนาการดูแลระบบน้ำบริโภค โดย วิรงรอง อุทัยสอน

บัตรคิวตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดย จารุนันท์ สงวนหงษ์

นวัตกรรม ถุงมือห่วงใย โดย รัฐติกาญน์ หอมฉุน

แนวทางเวชปฏิบัติผู้ป่วยโรคหนองใน โรงพยาบาลเกาะกูด โดย วิสัยทัศน์ รัตนวนิช

การพัฒนาระบบและการดูแลเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน โดย ธมลวรรณ ประชุมพล

การรับ-ส่งหนังสืออย่างมีคุณภาพ โดย สุวัฒนา นราโค่ง

การพัฒนาระบบคืนยาเหลือใช้เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านยา โดย เบญจา คงเจริญ

การพัฒนาแนวทางการวางแผนการจำหน่วย โดย บรรจง ภิโส

การพัฒนาระบบการติดตามเยี่ยมและการตอบกลับผ่าน Program ThaiCOC โดย วรารัตน์ กันเกตุ

การพัฒนางานป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก โดย อุภัยพร สมบัติบูรณ์

การป้องกันการเกิดหลอดเลือดดำอักเสบ (Phlebitis) โดย ปนัดดา พรวาปี

ระบบการแจ้งเตือนคำขอข้อมูล/รายงานเข้าสู่ระบบ Line โดย ชวิศา ยิสารคุณ

การจัดเก็บ CQI การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย สินีนาถ สาโยธา

Sand Bag Support (ถุงทรายช่วยพยุง) โดย นราทิพย์ เจริญพร

Pad Lock Cable Line โดย อัมพิกา และโวหาร

Easy Pelvic Binder โดย ปัทมาภรณ์ พูลเกษม