ประวัติโรงพยาบาล

เนื่องจากอำเภอเกาะกูด เป็นอำเภอที่มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ รวม 2 เกาะ คือ เกาะกูด และ เกาะหมาก ซึ่งทั้ง 2 เกาะนี้มีสภาพพื้นที่เป็นป่าทุรกันดาร อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแหลมงอบ ประมาณ 70 กิโลเมตร การคมนาคมโดยทางเรือ การติดต่อสื่อสารกับทางอำเภอเป็นไปด้วยความยากลำบาก ฉะนั้นประชาชนผู้เจ็บป่วยจึงไม่สามารถเดินทางมารับบริการด้านการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลแหลมงอบ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนที่อยู่บนบกได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งมีระยะเวลาถึง 8 เดือน จะมีมรสุมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือนานประมาณถึง 2-3เดือน นอกจากนี้อำเภอเกาะกูดยังเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา มีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ คือปัญหาการหลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายและลักลอกขนสินค้าหนีภาษี ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เรือเป็นพาหนะและใช้เส้นทางผ่านเกาะกูดและเกาะหมาก ประกอบกับอำเภอเกาะกูดเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการปกครองที่สำคัญ เนื่องจากฝรั่งเศสได้จัดทำแผนที่แบ่งเขตแดนและผนวกเอาพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเกาะกูดเป็นของฝรั่งเศส จึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถานที่ราชการไว้ ดังนั้นจังหวัดจึงได้จัดทำแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลเกาะกูด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบริการสาธารณสุขที่จำเป็นและเหมาะสมต่อไป

ที่มาจากหนังสือ ในงานพิธีเปิดโรงพยาบาลเกาะกูด

ที่ตั้งหน่วยงาน

โรงพยาบาลเกาะกูด

49 หมู่ 1 ตำบล เกาะกูด อำเภอ เกาะกูด จังหวัด ตราด 23000

11.657952, 102.540011