Documents

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
MAIN
แผนปฏิบัติการปี 2564 คปสอ.เกาะกูด
26 downloads 18-06-2021 7:26 Download
13 downloads 21-12-2020 12:58 Download
กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน
19 downloads 21-12-2020 12:57 Download
แผนยุทธศาสตร์เกาะกูด 5 ปี (2561-2565)
25 downloads 21-12-2020 12:53 Download
รายงานผลการร้องเรียนทุจริต
14 downloads 16-12-2020 14:11 Download
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
12 downloads 16-12-2020 14:10 Download
แนวทางการจัดการร้องเรียน
18 downloads 16-12-2020 11:18 Download
คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
13 downloads 16-12-2020 11:17 Download
Flow Chart การร้องเรียน
15 downloads 16-12-2020 11:16 Download
43 downloads 16-12-2020 10:43 Download
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
14 downloads 16-12-2020 10:38 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน
13 downloads 16-12-2020 10:37 Download
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 2560
19 downloads 16-12-2020 10:37 Download
15 downloads 16-12-2020 10:36 Download
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
38 downloads 16-12-2020 10:05 Download
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
19 downloads 16-12-2020 10:04 Download
นโยบายของผู้บริหาร
15 downloads 16-12-2020 10:01 Download
14 downloads 16-12-2020 10:01 Download
แนวทางปฏิบัติตรวจสอบบุคลากร
13 downloads 15-12-2020 15:57 Download
13 downloads 15-12-2020 15:40 Download
แผนจัดซื้อพัสดุทั่วไป 2564
16 downloads 15-12-2020 14:57 Download
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
16 downloads 15-12-2020 14:57 Download
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564
15 downloads 15-12-2020 14:56 Download
26 downloads 15-12-2020 14:55 Download
16 downloads 15-12-2020 14:54 Download
แผน Fixcost ปี 2564
52 downloads 15-12-2020 13:23 Download
Action Plan ปี 2564
10 downloads 15-12-2020 13:21 Download
44 downloads 30-10-2020 10:43 Download
กรอบอัตรา โรงพยาบาลเกาะกูด
51 downloads 01-09-2020 10:01 Download
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลเกาะกูด
192 downloads 28-08-2019 9:12 Download