Documents

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
MAIN
0 downloads 20-05-2022 11:20 Download
0 downloads 24-03-2022 16:51 Download
0 downloads 24-03-2022 16:48 Download
0 downloads 24-03-2022 16:47 Download
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลเกาะกูด
0 downloads 24-03-2022 16:38 Download
มาตรการป้องกันการรับสินบนของโรงพยาบาลเกาะกูด
0 downloads 24-03-2022 15:31 Download
0 downloads 24-03-2022 15:27 Download
มาตรการป้องกันการรับบนของโรงพยาบาลเกาะกูด
0 downloads 24-03-2022 15:18 Download
รายงานผลการดำเนินงานแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2(งบลงทุน)
0 downloads 24-03-2022 15:12 Download
รายงานผลการดำเนินงานแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2(งบดำเนินงาน)
0 downloads 24-03-2022 15:09 Download
รายงานผลการดำเนินงานแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1(งบดำเนินงาน)
0 downloads 24-03-2022 15:08 Download
รายงานผนการดำเนนงานแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1(งบลงทุน)
0 downloads 24-03-2022 15:05 Download
0 downloads 23-03-2022 15:55 Download
0 downloads 23-03-2022 15:54 Download
0 downloads 23-03-2022 15:42 Download
2 downloads 22-03-2022 16:42 Download
แผนปฏิบัติการปี 2564 คปสอ.เกาะกูด
32 downloads 18-06-2021 7:26 Download
15 downloads 21-12-2020 12:58 Download
กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน
23 downloads 21-12-2020 12:57 Download
แผนยุทธศาสตร์เกาะกูด 5 ปี (2561-2565)
33 downloads 21-12-2020 12:53 Download
รายงานผลการร้องเรียนทุจริต
16 downloads 16-12-2020 14:11 Download
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
14 downloads 16-12-2020 14:10 Download
แนวทางการจัดการร้องเรียน
22 downloads 16-12-2020 11:18 Download
คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
16 downloads 16-12-2020 11:17 Download
Flow Chart การร้องเรียน
21 downloads 16-12-2020 11:16 Download
49 downloads 16-12-2020 10:43 Download
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
16 downloads 16-12-2020 10:38 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน
15 downloads 16-12-2020 10:37 Download
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 2560
21 downloads 16-12-2020 10:37 Download
17 downloads 16-12-2020 10:36 Download
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
44 downloads 16-12-2020 10:05 Download
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
22 downloads 16-12-2020 10:04 Download
นโยบายของผู้บริหาร
19 downloads 16-12-2020 10:01 Download
16 downloads 16-12-2020 10:01 Download
แนวทางปฏิบัติตรวจสอบบุคลากร
19 downloads 15-12-2020 15:57 Download
15 downloads 15-12-2020 15:40 Download
แผนจัดซื้อพัสดุทั่วไป 2564
137 downloads 15-12-2020 14:57 Download
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
18 downloads 15-12-2020 14:57 Download
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564
18 downloads 15-12-2020 14:56 Download
28 downloads 15-12-2020 14:55 Download
21 downloads 15-12-2020 14:54 Download
แผน Fixcost ปี 2564
74 downloads 15-12-2020 13:23 Download
Action Plan ปี 2564
13 downloads 15-12-2020 13:21 Download
60 downloads 30-10-2020 10:43 Download
กรอบอัตรา โรงพยาบาลเกาะกูด
64 downloads 01-09-2020 10:01 Download
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลเกาะกูด
239 downloads 28-08-2019 9:12 Download