Documents

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
MAIN
21-12-2020 12:58 Download
กระบวนการจัดวางระบบควบคุมภายใน
21-12-2020 12:57 Download
แผนยุทธศาสตร์เกาะกูด 5 ปี (2561-2565)
21-12-2020 12:53 Download
รายงานผลการร้องเรียนทุจริต
16-12-2020 14:11 Download
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
16-12-2020 14:10 Download
แนวทางการจัดการร้องเรียน
16-12-2020 11:18 Download
คำสั่งคณะกรรมการไกล่เกลี่ย
16-12-2020 11:17 Download
Flow Chart การร้องเรียน
16-12-2020 11:16 Download
16-12-2020 10:43 Download
พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
16-12-2020 10:38 Download
ประมวลจริยธรรมข้าราชพลเรือน
16-12-2020 10:37 Download
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ 2560
16-12-2020 10:37 Download
16-12-2020 10:36 Download
ยุทธศาสตร์ของประเทศ
16-12-2020 10:05 Download
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
16-12-2020 10:04 Download
นโยบายของผู้บริหาร
16-12-2020 10:01 Download
16-12-2020 10:01 Download
แนวทางปฏิบัติตรวจสอบบุคลากร
15-12-2020 15:57 Download
15-12-2020 15:40 Download
แผนจัดซื้อพัสดุทั่วไป 2564
15-12-2020 14:57 Download
วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563
15-12-2020 14:57 Download
แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2564
15-12-2020 14:56 Download
15-12-2020 14:55 Download
15-12-2020 14:54 Download
แผน Fixcost ปี 2564
15-12-2020 13:23 Download
Action Plan ปี 2564
15-12-2020 13:21 Download
30-10-2020 10:43 Download
กรอบอัตรา โรงพยาบาลเกาะกูด
01-09-2020 10:01 Download
โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลเกาะกูด
28-08-2019 9:12 Download