วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยมหลัก

วิสัยทัศน์

เครือข่ายสถานบริการสุขภาพแห่งคุณภาพ ที่คนเกาะกูดและผู้มาเยือน ไว้วางใจ เชื่อมั่นและศรัทธา

 

พันธกิจ

 

๑.พัฒนาความเชี่ยวชาญบริการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกและบริการสุขภาพองค์รวม

๒.มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยว

๓.พัฒนาคุณภาพเครือข่ายภาครัฐและเอกชนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การส่งต่อและคุณภาพบริการ

๔.พัฒนาความเป็นเลิศด้านภาษาและบริการรูปแบบพิเศษโรงพยาบาลเกาะกูดและ รพ.สต.เกาะหมาก

 

ค่านิยมหลัก

“บริการด้วยใจ ห่วงใยสุขภาพรักษาดุจญาติ ส่งต่อทันเวลา”