ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะกูด

รายชื่อ ปี พ.ศ. ที่ดำรงตำแหน่ง

๑.นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ๒๕๓๗ – ๒๕๔๒

๒.นายแพทย์สุทิน ฤทธิ์เดช ๒๕๔๒ – ๒๕๔๖

๓.นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗

๔.นายธเนศ ผาล่วง ๒๕๔๗ – ๒๕๔๘

๕.นายแพทย์ฐิติกานต์ ณ ปั่น ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐

๖.แพทย์หญิงอาภรณ์ เสริมสินไพบูลย์ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒

๗.นายแพทย์โชคชัย สาครพาณิชย์ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๒

๘.นายแพทย์หรินาถ หัทยาภิรมย์ ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗

๙.นายแพทย์ชรัตน์ วสุธาดา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๗

๑๐. นางสุรีย์ จุลเจริญ ๒๕๕๗-๒๕๖๑

๑๑.นายแพทย์ตนัย รัตนธัมมากูล ๒๕๖๑-๒๕๖๒

๑๒.นายแพทย์วัชระ ทับศรี ๒๕๖๒-ปัจจุบัน