EB11

EB 11

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
28 downloads 15-03-2021 13:44 Download
Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
110 downloads 18-06-2020 14:12 Download
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
105 downloads 18-06-2020 14:11 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓
153 downloads 18-06-2020 14:10 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒
185 downloads 18-06-2020 14:09 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑
162 downloads 18-06-2020 14:08 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
131 downloads 18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปี ๒๕๖๒
119 downloads 18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
124 downloads 18-06-2020 14:06 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๒
145 downloads 18-06-2020 14:06 Download