EB11

EB 11

Name Downloads Last Modified Download
Name Downloads Last Modified Download
รายงานร้องเรียนทุจริต
14 downloads 15-03-2022 15:54 Download
รายงานร้องเรียนบริการ
17 downloads 15-03-2022 15:54 Download
50 downloads 26-08-2021 11:00 Download
48 downloads 26-08-2021 10:57 Download
51 downloads 26-08-2021 10:53 Download
49 downloads 26-08-2021 10:50 Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
85 downloads 15-03-2021 13:44 Download
Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
176 downloads 18-06-2020 14:12 Download
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
190 downloads 18-06-2020 14:11 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓
354 downloads 18-06-2020 14:10 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒
298 downloads 18-06-2020 14:09 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑
254 downloads 18-06-2020 14:08 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
223 downloads 18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปี ๒๕๖๒
207 downloads 18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
207 downloads 18-06-2020 14:06 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๒
249 downloads 18-06-2020 14:06 Download