EB11

EB 11

Name Last Modified Download
Name Last Modified Download
โครงการ
27-03-2023 11:20 Download
แบบฟอร์มเผยแพร่
27-03-2023 11:20 Download
ภาพกิจกรรม
27-03-2023 11:20 Download
1.หนังสือขออนุญาตนำโครงการเผยแพร่
27-03-2023 11:19 Download
2.รายงานการประชุมโครงการเพื่อร่วมวางแผนแล
27-03-2023 11:19 Download
3.รายงานการประชุมการร่วมกิจกรรมอบรม
27-03-2023 11:19 Download
4.รายงานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการ
27-03-2023 11:19 Download
6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร
27-03-2023 11:19 Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการให้บริการ รอบ 12 เดือน
13-09-2022 9:19 Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริต รอบ 12 เดือน
13-09-2022 9:18 Download
รายงานร้องเรียนทุจริต
15-03-2022 15:54 Download
รายงานร้องเรียนบริการ
15-03-2022 15:54 Download
26-08-2021 11:00 Download
26-08-2021 10:57 Download
26-08-2021 10:53 Download
26-08-2021 10:50 Download
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
15-03-2021 13:44 Download
Print Screen การขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาล
18-06-2020 14:12 Download
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:11 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓
18-06-2020 14:10 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๒
18-06-2020 14:09 Download
รายงานสรุปผลดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑
18-06-2020 14:08 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:07 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:06 Download
สรุป KPI ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ปี ๒๕๖๒
18-06-2020 14:06 Download